top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

 2. Door gebruik te maken van onze website, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig; als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, moet u onze website niet gebruiken.

 3. Als u onze website bezoekt, materiaal naar onze website stuurt of gebruik maakt van een van onze websitediensten, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 4. Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of in te stemmen met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.
   

2. Auteursrecht

 1. Copyright © 2020 MD-Visuals.

 2. Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden en condities:

  • Wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

  • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.
    

3. Licentie voor het gebruik van de website

​U mag:

 • Pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser

 • Pagina’s van onze website downloaden voor het cachen in een webbrowser

 • Pagina’s van onze website afdrukken

 • Audio- en videobestanden streamen vanaf onze website

 • Gebruik maken van onze websitediensten door middel van een webbrowser met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
   

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan in artikel 4.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of opslaan op uw computer.

 

U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

 

Tenzij u eigenaar bent van of controle heeft over de relevante rechten op het materiaal, mag u geen:

 • Materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

 • Materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

 • Materiaal van onze website in het openbaar te tonen;

 • Materiaal van onze website exploiteren voor commerciële doeleinden; en

 • Materiaal van onze website herverdelen.

 

Niettegenstaande paragraaf 4.5, kunt u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm aan iedereen verspreiden.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken

4. Aanvaardbaar gebruik

 1. U mag niet:

 • Onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website in gevaar brengt of kan brengen;

 • Onze website op een wijze gebruiken die onwettig, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

 • Onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computer software;

 • Systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schrapen, datamining, gegevensextractie en dataverzameling) op of met betrekking tot onze website uitvoeren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

 • Toegang tot of andere interactie met onze website hebben met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het indexeren van zoekmachines;

 • In strijd zijn met de richtlijnen in het robots.txt-bestand voor onze website; of

 • Gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor direct marketing activiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).

 

2. U mag de gegevens die via onze website zijn verzameld niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.


3. U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

 

5. Uw inhoud: licentie

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder uw inhoud verstaan alle werken en materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, geluidsmateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u ons of onze website toestuurt voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website.

 2. U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle bestaande of toekomstige media.

 3. U verleent ons het recht om een sub-licentie te verlenen voor de rechten die onder paragraaf 9.2. zijn gelicentieerd.

 4. U verleent ons het recht om een rechtsvordering in te stellen wegens schending van de onder paragraaf 9.2. gelicentieerde rechten.

 5. U doet hierbij afstand van al uw morele rechten in uw inhoud voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat van alle andere morele rechten in uw inhoud afstand is gedaan voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 6. U kunt uw inhoud aanpassen voor zover toegestaan met behulp van de bewerkingsfunctie die op onze website beschikbaar is gesteld.

 7. Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen wij, indien u een bepaling van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt of indien wij een redelijk vermoeden hebben dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden, uw inhoud of een deel daarvan verwijderen, onuitgegeven of bewerken.

 

6. Uw inhoud: regels

 1. U garandeert en verklaart dat uw inhoud zal voldoen aan deze voorwaarden en bepalingen.

 2. Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van personen en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen een persoon (in elk geval in elke jurisdictie en onder elk toepasselijk recht).
   

7. Beperkte garanties

 1. Het volgende wordt niet door ons gegarandeerd of vertegenwoordigd:

 • De volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website gepubliceerd wordt

 • Het up-to-date zijn van het materiaal op de website

 • De voortdurende beschikbaarheid van de website of een service op de website
   

2. Wij behouden ons het recht voor om de publicatie van de services op onze website te allen tijde naar eigen goeddunken te beëindigen of te wijzigen en om onze website niet langer te publiceren, zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van de services op onze website, of als we stoppen met het publiceren van de website.
 

3. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van paragraaf 12.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

 

8. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

1. Niets in deze algemene voorwaarden zal:

 • Elke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten

 • Elke aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken beperken of uitsluiten

 • De aansprakelijkheid beperken op een wijze die krachtens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan

 • (Geen aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten op grond van het toepasselijke recht
   

2. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in dit artikel 12 en elders in deze voorwaarden worden genoemd:

 • Zijn onderworpen aan paragraaf 12.1

 • Alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor het schenden van wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden.
   

3. Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
 

4. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
 

5. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot bedrijfsschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.
 

6. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of corruptie van gegevens, databases of software.
 

7. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade of speciale schade.
 

8. U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele vordering persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult instellen met betrekking tot enige schade die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit beperkt of sluit uiteraard niet de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers uit).

 

9. Inbreuken op deze voorwaarden en bepalingen

 1. Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen wij, indien u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt of indien wij een redelijk vermoeden hebben dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden

 • u een of meer formele waarschuwingen te sturen

 • uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten

 • u permanent de toegang tot onze website verbieden

 • de toegang tot onze website blokkeren voor computers die uw IP-adres gebruiken

 • contact op te nemen met een of meer van uw internetproviders en hen te verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren

 • juridische stappen tegen u ondernemen, al dan niet wegens contractbreuk

 • uw account op onze website opschorten of verwijderen
   

2. Wanneer wij uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden of blokkeren, moet u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanmaken en/of gebruiken van een andere account).

 

10. Afwijking

 1. Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

 2. De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u op andere wijze in kennis moet worden gesteld van of toestemming moet geven voor herzieningen van deze voorwaarden en bepalingen.

 3. Indien u uitdrukkelijk met deze voorwaarden heeft ingestemd, zullen wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor een herziening van deze voorwaarden; en indien u niet binnen een door ons te bepalen termijn uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor de herziene voorwaarden, zullen wij uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

 

11. Toewijzing

 1. U stemt ermee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen overdragen, uitbesteden of anderszins kunnen beheren.

 2. Het is u niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, uit te besteden of anderszins af te handelen.

 

12. Scheidbaarheid

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

 2. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden verwijderd, zal dat deel worden geacht te zijn verwijderd en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

13. Rechten van derden

 1. Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

 2. De uitoefening van de rechten van partijen op grond van een overeenkomst onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.

 

14. Volledige overeenkomst

 1. Onder voorbehoud van artikel 8.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website..

 

15. Recht en jurisdictie

 1. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

 2. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

16. Wettelijke en reglementaire informatieverstrekking

 1. Wij zijn geregistreerd als MD-Visuals in België.

 2. Ons BTW-nummer is BE0703.929.196.

 

17. Onze gegevens

 1. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MD-Visuals.

 2. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer BE0703.929.196 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in BEGONIASTRAAT 16 – 8850 ARDOOIE.

 3. Onze hoofdvestiging is op de BEGONIASTRAAT 16 – 8850 ARDOOIE.

 4. U kunt ons contacteren:

 • per post, op het hierboven vermelde postadres

 • via ons contactformulier op de website

 • telefonisch, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd

 • per e-mail, door gebruik te maken van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd

bottom of page